Ubytovací řád - Ubytovna Hlučín


1) Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má majitel, a jim pověřená osoba , právo ubytování zrušit.

2) Při zahájení pobytu je povinností se zapsat do ubytovací knihy a předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.

3) V celém objektu je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně, používání vlastních spotřebičů zdrojů tepla a požívání alkoholických nápojů.

4) Ubytovaný je povinen dodržovat protipožární bezpečnostní předpisy.

5) V době od 22:00 hod. do 5:00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

6) Přijímání návštěv na pokojích je povoleno v době od 8:00 hod. do 22:00 hod. Nebydlí-li host samostatně, je nutné souhlasné vyjádření spolubydlícího.

7) Bez souhlasu ubytovatele se v pokojích a společných prostorách nesmí přemísťovat nábytek ani zařízení. Není dovoleno provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiné instalace, lepit cokoli na stěny, zatloukat hřebíky.

8) Na ubytovně není dovoleno chovat zvířata.

9) Je zakázáno nechávat otevřené nebo pootevřené vchodové dveře, zejména při kouření před budovou. Důvodem je zajištění bezpečnosti a ochrany před zloději !!!.

10) Na pokojích není dovoleno používat vlastní plynové a elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, osobních počítačů a povolených ubytovatelem. V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 1000 Kč za každý měsíc.

11) Pokud chce ubytovaný používat vlastní radiopřijímač nebo televizor, musí nejdříve předložit správci ubytovny doklad o zaplacení koncesionářských poplatků.

12) Parkování motorových vozidel je možné na nehlídané komunikaci před ubytovnou.

13) V důsledku havárie nebo jiných nepředvídaných událostí je ubytovatel oprávněn vyzvat ubytovaného k přestěhování do jiného pokoje. Host je povinen učinit tak neprodleně.

14) Dlouhodobým hostům se doporučuje, aby si svůj majetek ve vlastním zájmu pojistili.

15) Při každém odchodu z ubytovny je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zavřít dveře od budovy.

16) Při ukončení ubytování je host povinen vrátit klíče. V případě ztráty klíčů je host povinen uhradit náhrady spojené s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.

17) Za škody způsobené na zařízení a budově ubytovny nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí nebo úmyslem, odpovídá host, dle obecně závazných právních předpisů.

18) Ubytovací smlouva nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní ubytování v případě zrušení ubytování ubytovatelem ze závažných důvodů.

19) Ubytovaný je povinen chovat se v prostorách ubytovny spořádaně, klidně a neporušovat práva spolubydlících a provozovatelů ubytovny. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta v případě, že je ubytovna naplněna. Cena lůžka je na pokoji se řídí platným ceníkem ubytovatele.

20) Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy, resp. je závazný uhrazením pobytu. Řád je umístěn ve společných prostorách ubytovny i na pokojích.

Ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností má ubytovaný právo na vysvětlení pojmů.

21) V případě ukončení ubytování je ubytovaný povinen opustit pokoj do 10 hodin.

22) Důležitá telefonní čísla:

150 – HASIČI 155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 – POLICIETento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012

 

                                                                                                                                                                      Erich Dudek